Foto Ricordo 3

Foto Ricordo 3. Giganti a Milano. Milano, giugno 2012. /// Souvenir Photo 3. Giants in Milan. Milan, June 2012.